Οι καλύτερες λύσεις διαγνωστικών καρτών
 • Γρήγορη αποστολή και
  Πληροφοριες Αποστολης
 • Υψηλότερη ποιότητα
  Standard & Ασφάλεια
 • 100% Ικανοποίηση
  Εγγυημένα
 • Καλύτερη τιμή για
  τα χρήματά σου
 • Εξαιρετικός πελάτης
  Υπηρεσία

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν έγγραφο ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης που παρέχεται από την εταιρεία Carscanners, από την οποία με την ιδιότητά σας του αγοραστή αγοράζετε τη διεπαφή για τη διάγνωση αυτοκινήτων οχημάτων των παρουσιαζόμενων σημάτων ABRITES, Simon Touch, Carscanners, στο εξής αναφερόμενη για λόγους συντομίας "το υλικό" ή "το προϊόν".

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εάν τηρούνται οι όροι εγγύησης που αναφέρονται παρακάτω, ο αγοραστής θα λάβει εγγύηση για το αγορασμένο υλικό για ένα έτος. Η περίοδος εγγύησης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία του τιμολογίου.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
Carscanners σας χορηγεί μια εγγύηση (αν είστε ο πρώτος αγοραστής του υλικού) που καλύπτει όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στο κουτί που έχετε λάβει. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττωματικά υλικά και ελαττώματα παραγωγής για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς ("η περίοδος εγγύησης").
Η διεθνής εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την αποκατάσταση ενός προϊόντος το οποίο έχει αποδειχθεί ελαττωματικό ως προς τις αρχικές του προδιαγραφές μέσω επισκευής ή αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων καθώς και των δαπανών που συνδέονται με τις εργασίες επισκευής. Κατά την κρίση του Carscanners, ο αγοραστής μπορεί να εφοδιάζεται με ένα νέο προϊόν υλικού αντί για το απολυθέν προϊόν που επισκευάζεται. Οι υποχρεώσεις του Carscanners και οι δυνητικοί σας ισχυρισμοί περιορίζονται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του υλικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

3. ΟΡΟΙ
Ο αγοραστής είναι ο μόνος δικαιούχος αυτής της εγγύησης που έχει εκδοθεί από την Carscanners. Εάν ο αγοραστής επιστρέψει το υλικό που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 εντός της ισχύουσας περιόδου εγγύησης και μετά από διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης Carscanners αποφασίζει με βάση έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία ότι το υλικό δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτής της εγγύησης, Carscanners κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή το τμήμα που έχει υποστεί βλάβη.
If Carscanners θα επιλέξει να αντικαταστήσει το προϊόν αλλά δεν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, καθώς το προϊόν δεν παράγεται πλέον ή δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα, Carscanners μπορεί να υποκαταστήσει το υλικό με ένα παρόμοιο προϊόν υλικού (οπότε ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές προϊόντος του προϊόντος υλικού μπορεί να διαφέρουν από εκείνους του αρχικού προϊόντος υλικού).
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο εάν το υλικό έχει συνδεθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά στα πλαίσια του πεδίου εργασίας και των συνθηκών περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης.
Carscanners θα συνεργαστούν για την τεχνική επίλυση των προβλημάτων.
Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημίες και ελαττώματα που προκαλούνται από φυσική καταστροφή, κακή χρήση, ακατάλληλη χρήση, ασυνήθιστη χρήση, αμέλεια, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης που εκδίδονται από Carscanners, τροποποιήσεις της συσκευής, εργασίες επιδιόρθωσης που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την κοινή απόσβεση της συσκευής και τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Carscanners διατηρεί το δικαίωμά της να καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα κάθε αξίωσης εγγύησης.
If Carscanners έτσι ώστε τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα αποπροσανατολισμένα προϊόντα να αποκτήσουν ιδιοκτησία της Carscanners αμέσως μετά την αντικατάσταση των προϊόντων αυτών Carscanners.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Όλοι οι όροι εγγύησης που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που ένας εκπρόσωπος του Carscanners έχει πρόσβαση στο αποτυχημένο προϊόν με σκοπό την επιβεβαίωση αυτού του ελαττώματος. Οι ισχυρισμοί εγγύησης πρέπει να ανακοινώνονται και τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν Carscanners εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης των ελαττωμάτων, με την οποία πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (μπορεί επίσης να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες):

5. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η εγγύηση και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης αποτελούν τη μοναδική εγγύηση που παρέχεται από την Carscanners όσον αφορά τα προϊόντα · αυτή η εγγύηση θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων πωλήσεων ή εγγυήσεων για καταλληλότητα χρήσης για συγκεκριμένο σκοπό, με την οποία η παρούσα εγγύηση θα καλύπτει όλες αυτές τις εγγυήσεις. Carscanners δεν θα ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή λειτουργικότητας, απώλειας οφειλόμενων οφελών, ζημιών ή ζημιών που προκλήθηκαν από τον αγοραστή ή τρίτο που προέκυψε από τη χρήση του εξοπλισμού και ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες αυτές είναι άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή τυχαίες.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν ολόκληρη την υποχρέωση και όλες τις υποχρεώσεις της Carscanners σε σχέση με τον αγοραστή και αντιπροσωπεύει το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποζημίωσης που δικαιούται ο τελευταίος σε σχέση με τα αποπροσανατολισμένα προϊόντα ή με τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που Carscanners έχει παραχωρήσει στον πελάτη, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες αποζημιώσεις βασίζονται σε οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σε παραβίαση του νόμου, των διατάξεων μιας σύμβασης ή σε οποιαδήποτε άλλη νομική αρχή, ακόμη και αν έχουν ανακοινωθεί τέτοια ελαττώματα Carscanners και Carscanners τους γνωρίζει.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το παρόν έγγραφο είναι περιορισμένη εγγύηση και αποκλείει τυχόν συγκεκριμένες, πλευρικές ή έμμεσες ζημιές, όπως οι απώλειες παροχών, ζημιές ιδιοκτησίας ή άλλες δαπάνες που δεν αναφέρονται ρητά εδώ.
Κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων του Carscanners θα έχει πρόσβαση στο αποτυχημένο προϊόν με σκοπό την επιβεβαίωση του ελαττώματος.

Θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι;

Εγγραφείτε για να λάβετε όλα τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές.

© Copyright 2018 Carscanners. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.