Οι καλύτερες λύσεις διαγνωστικών καρτών
 • Γρήγορη αποστολή και
  Πληροφοριες Αποστολης
 • Υψηλότερη ποιότητα
  Standard & Ασφάλεια
 • 100% Ικανοποίηση
  Εγγυημένα
 • Καλύτερη τιμή για
  τα χρήματά σου
 • Εξαιρετικός πελάτης
  Υπηρεσία

όροι και Προϋποθέσεις

  1. Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα εξής: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκευή αναγνώρισης ταυτότητας, διεύθυνση IP.

Carscanners ομάδα μπορεί να συμπληρώσει τα δεδομένα σας με τα δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους σε σχέση με δημογραφικές έρευνες, διαφήμιση, αγορά και άλλες αναλύσεις και υπηρεσίες.

 1. Εμφάνιση σε διαφημίσεις

Carscanners η ομάδα διατηρεί το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τα συλλεγόμενα μη προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφήμισης των εταίρων ή των υπεργολάβων της.

 1. Ανάλυση

Carscanners η ομάδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να διεξάγει αναλύσεις για δικούς της σκοπούς, καθώς και για να πραγματοποιεί αναλύσεις που παρέχονται από τρίτους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την υποστήριξη επιχειρηματικών αναλύσεων και εργασιών, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, για τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων, για την προσαρμογή του περιεχομένου, για λόγους διαφήμισης και για σκοπούς σύστασης.

 1. Αποκάλυψη και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Carscanners η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Carscanners ομάδα και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το Carscanners ομάδα. Carscanners η ομάδα δεν φέρει ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων, εκτός αν η εφαρμοστέα νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά.

 1. Αποθήκευση δεδομένων και ακρίβεια των πληροφοριών

Carscanners η ομάδα διατηρεί το δικαίωμά της να αποθηκεύει τα συλλεχθέντα δεδομένα για όσο διάστημα επιτυγχάνονται οι σκοποί των δεδομένων αυτών, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, Carscanners ομάδα διαγράφει όλα τα δεδομένα που παρέχονται με εύλογους όρους. Carscanners ομάδα δεν ελέγχει την ακρίβεια των υποβληθέντων δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη λειτουργία του Λογισμικού.

 1. Όροι και προϋποθέσεις τρίτων προσώπων

Λάβετε υπόψη ότι η πρόσβασή σας και η χρήση του Λογισμικού που παρέχεται από το Carscanners μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι υπηρεσίες αυτές εξοφλούνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των τρίτων και αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου τρίτου προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες. Carscanners η ομάδα δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτά τα τρίτα πρόσωπα.

Carscanners η ομάδα μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση συγχώνευσης, ενσωμάτωσης, αναδιάρθρωσης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή άλλων εταιρικών αλλαγών, κατά την οποία, κατά τη διάρκεια τέτοιων διαδικασιών, Carscanners ο όμιλος υπόκειται σε δέουσα επιμέλεια υπό τον όρο ότι αυτή η πολιτική εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ρυθμίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι;

Εγγραφείτε για να λάβετε όλα τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές.

© Copyright 2018 Carscanners. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.