Οι καλύτερες λύσεις διαγνωστικών καρτών
 • Γρήγορη αποστολή και
  Πληροφοριες Αποστολης
 • Υψηλότερη ποιότητα
  Standard & Ασφάλεια
 • 100% Ικανοποίηση
  Εγγυημένα
 • Καλύτερη τιμή για
  τα χρήματά σου
 • Εξαιρετικός πελάτης
  Υπηρεσία

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Carscanners Ο Όμιλος μαζί με τις θυγατρικές του συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητα του διαχειριστή προσωπικών δεδομένων σε σχέση με και για να παρέχει:
ένα. για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται ·
σι. αν συμφωνείτε, προκειμένου να σας αποστείλουμε πληροφορίες ανά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όλα τα λογισμικά που προσφέρονται από Carscanners Η Ομάδα ρυθμίζεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και μέσω της χρήσης ή της πρόσβασης σε μια υπηρεσία για την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό που προσφέρετε Carscanners Ομάδα. εκτός εάν συμφωνείτε με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η εταιρεία Carscanners Η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό που παρέχεται από το Carscanners Group, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Συλλογή δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα εξής: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκευή αναγνώρισης ταυτότητας, διεύθυνση IP.
Carscanners Η ομάδα μπορεί να συμπληρώσει τα δεδομένα σας με τα δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους σε σχέση με δημογραφικές έρευνες, διαφήμιση, αγορά και άλλες αναλύσεις και υπηρεσίες.

2. Εμφάνιση σε διαφημίσεις
Carscanners Η ομάδα διατηρεί το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τα συλλεγόμενα μη προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφήμισης των εταίρων ή των υπεργολάβων της.

3. Ανάλυση
Carscanners Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να διεξάγει αναλύσεις για δικούς του σκοπούς, καθώς και για να πραγματοποιεί αναλύσεις που παρέχονται από τρίτους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την υποστήριξη επιχειρηματικών αναλύσεων και εργασιών, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, για τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων, για την προσαρμογή του περιεχομένου, για λόγους διαφήμισης και για σκοπούς σύστασης.

4. Γνωστοποίηση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Carscanners Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Carscanners Ομάδα και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το Carscanners Ομάδα. Carscanners Η Ομάδα δεν φέρει ευθύνη για ενέργειες ή αδράνειες τρίτων, εκτός εάν η εφαρμοστέα νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά.

5. Αποθήκευση δεδομένων και ακρίβεια των πληροφοριών
Carscanners Η ομάδα διατηρεί το δικαίωμα της αποθήκευσης των συλλεγόμενων δεδομένων για όσο διάστημα επιτυγχάνονται οι σκοποί αυτών των δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, Carscanners Η ομάδα διαγράφει όλα τα δεδομένα που παρέχονται με εύλογους όρους. Carscanners Η ομάδα δεν ελέγχει την ακρίβεια των υποβληθέντων δεδομένων.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη λειτουργία του Λογισμικού.

6. Όροι και προϋποθέσεις τρίτων προσώπων
Λάβετε υπόψη ότι η πρόσβασή σας και η χρήση του Λογισμικού που παρέχεται από το Carscanners Η ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι υπηρεσίες αυτές εξοφλούνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των τρίτων και αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου τρίτου προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες. Carscanners Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.
Carscanners Ο Όμιλος μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με τη συγχώνευση, την ενσωμάτωση, την αναδιάρθρωση, την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή άλλες εταιρικές αλλαγές, όπου, κατά τη διάρκεια τέτοιων διαδικασιών, Carscanners Ο Όμιλος υπόκειται σε δέουσα επιμέλεια υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η πολιτική εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ρυθμίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

7. Εγγυήσεις
Carscanners Η ομάδα συμμορφώνεται με τα αποδεκτά πρότυπα του κλάδου και εφαρμόζει εύλογες προφυλάξεις για να εγγυηθεί την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται Carscanners Ομάδα

Θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι;

Εγγραφείτε για να λάβετε όλα τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές.

© Copyright 2018 Carscanners. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.